تماس با ما

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه علم.

09361084571

02166022718

کد پستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴

ist@sharif.edu

Theismschool@sharif.edu

Theismschool@gmail.com