دکتر سید حسن حسینی

دکتر حسینی استاد تمام و عضو هیئت علمی مرکز فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف است. وی استاد مدعو دانشگاه ایندیانای آمریکا، استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر برتر این دانشگاه است. حوزه‌های تخصصی و تدریس وی معطوف به تکامل، خداباوری و الحاد,  علم و الهیات، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، و فلسفه رسانه است. او بنیانگذار فلسفه رسانه در ایران است. از مهمترین آثار او: کتاب “الهیات و تکامل داروینی”، “هر كجا كه دليل ما را برد، از خداناباوري آنتوني فلو تا خداباوري فلو”، “از سازگار گرایی تا ضد سازگار گرایی, خداباوری و تکامل داروینی”، “دین یكتا”، “پلوراليزم دیني یا پلوراليزم در دین!؟”، “تكامل داروینی و اتئیسم” “امکان معرفت از دیدگاه ابن سينا”، و «زیبایی شناسی و فلسفه رسانه» است.